ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ για να  συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας, μέχρι την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 24:00 

Προσοχή: Όλα τα μέλη μας που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ή για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν εκτός από την σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, καθώς και στο άρθρο 6 και 19 του Καταστατικού του ΣΕΔΥ.

Αφού συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση πατώντας εδώ, την στέλνετε στο Σύνδεσμο με email.